Projekt 3 - Egypt 2oo6
PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZY
AKTIVITY - späť

ATELIÉROVÁ TVORBA

VÝTVARNÉ PROJEKTY

ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny

- o2 -

- plenér 2oo4 s pracovným názvom

„Živly“ a „Komunikácia s vodou, vetrom, ohňom a zemou“

ŽIVEL - „Komunikácia s vodou, vetrom, ohňom a zemou“

krajinársky kurz v školskom roku 2oo3/2oo4 

CHORVÁTSKO OMIŠ

Ateliér Volčkovej Slávikovej Kataríny a kolegov pedagógov viď. http://www.atelier.malby.sk/galeriavo.htm

Termín plenéra:
17 – 26 máj 2oo4

späť - hore fotodokumentácia - Omiš 2oo4
foto - SLÁVIKatka 2oo4 foto - SLÁVIKatka 2oo4 foto - SLÁVIKatka 2oo4 foto - SLÁVIKatka 2oo4
foto - SLÁVIKatka 2oo4 foto - SLÁVIKatka 2oo4 foto - SLÁVIKatka 2oo4 foto - SLÁVIKatka 2oo4
foto - SLÁVIKatka 2oo4 foto - SLÁVIKatka 2oo4 foto - SLÁVIKatka 2oo4  
späť - hore fotodokumentácia - Omiš - práce žiakov 2oo4
Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou
Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou
Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou
Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou Autorka PC posunov - Ludmilka Sláviková
späť - hore fotodokumentácia - Omiš - spoločné realizácie - konzultácie - výtvarná akcia 2oo4
Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou
Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou
Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou
Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou
SLÁVIKatka - pedagóg super delegátka Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou
Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou
Stretnutie s prírodou Stretnutie s prírodou    

Prevádzkový poriadok pre prácu v plenéri
Žiaci sú povinní:
- poznať a zachovávať predpisy, ktoré sú uvedené v školskom poriadku,
- dodržiavať ustanovenia organizačného poriadku ZUŠ-VO,
- cestou v dopravnom prostriedku žiaci dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa,
- dodržiavajú pokyny svojho učiteľa počas celého pobytu,
- dodržiavajú určený a schválený denný režim krajinárskeho kurzu
(viď. predchádzajúca časť),
- dodržiavajú bezpečnostné predpisy a dbajú o ochranu zdravia seba a svojich spolužiakov,

Pedagogickí zamestnanci sú povinní:
- niesť vo svojom konaní plnú zodpovednosť za zverenú skupinu žiakov,
- zodpovedať za dodržiavanie bezpečnostných predpisov a predpisov ochrany zdravia ľudí   vrátane zabezpečenia zodpovedajúcich ochranných prostriedkov podľa schváleného druhu činnosti, ktoré sa budú v plenéri vykonávať,
- pri práci v plenéri postupovať podľa metodických pokynov MŠ a učebných osnov.

Pokyny pre prvú pomoc
Pri vzniku nežiaducej udalosti, ako uraz žiakov, nehoda a pod. poskytneme potrebnú prvú pomoc, vykonáme nevyhnutné opatrenia privolaním zásadových jednotiek.

DISKUSIA - DISKUSIA

Základná umelecká škola výtvarný odbor Októbrova 32 Prešov PaedDr. Katarína Volčková Sláviková
späť - hore

Aktualizované 2o. októbra 2oo6