rozvrh PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY
PROFILZOZNAM

 

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

 

 

 

 
rozvrh - symbol ARCHÍV - Ročný učebný plán 2oo8/2oo9

Školský rok 2008/2009

Prvý polrok

PRVÝ ROČNÍK (3x45 minút)

Mesiac      Predmet            Učebná látka
_______________________________________________________________
IX.      
K– výtvarná etuda
K – čiara kresba zátišia
DČ - zoznámenie s technikou
MIX – bod hry s bodmi

X.       
K – čarbanie na skladanom papieri
PV - kombinácia tvarov – figúra - objekt – šarkan – pastel
M – škvrna – inšpirácia rozprávkou
PV – „Koruna – pre kráľovnú ríše ...“ – plus mozaika

XI.      
K – vesmír – je na tebe ako ho objavíš – koláž, dekoláž
M – posuny v tvorbe vesmíru
PV – ukážka a výklad mod. techník – zvon, anjel
K – stromy – ceruza

XII.     
M - posuny tvorby stromov – akvarel
MIX - anjeli  - spoločenský hra
PV - patinovanie vianočnej keramiky
G - znak – pečať – monotyp

I.         
K – zoo – návrh a príprava podkladov – enkausitka
M – zviera minulosti a budúcnosti – monochronna tempera
DČ - maska – zoomorfný body art – fotodokument
G - skameneliny – papierorez

 

Druhý polrok

PRVÝ ROČNÍK (3x45 minút)

Mesiac      Predmet            Učebná látka
_______________________________________________________________
II.        
K – živočích – kresba – etuda k životnému prostrediu
K – lavirovaná kresba - živočích
K, M – anjeli – spoločenská hra
MIX – hry s plochou - anjeli

III.       
DČ – veľkonočné motívy – konštrukčné hračky
MIX – elaborácia hračky – maľba akrylovými farbami
G – sgrafito – príprava matrice – inšpirácia rozprávkou
G – „Sen“ – monotyp

IV.      
MIX – koláž, frotáž – „kde sa učím, kde bývam“
MIX – enkaustika, akvarel – „prales“
PV – ukážka a výklad mod. techník – hrad, zámok
K – kvety, hmyz – ceruza, farbičky

V.       
M - posuny tvorby kvetov, hmyzu – akvarel
K - spolužiak a ja  - živý model, autoportrét - rudka
M - spolužiak a ja  - živý model, autoportrét - tempera
G - papierorez – mlyn, továreň, elektráreň

VI.      
G – tlač - papierorezov – mlyn, továreň, elektráreň
PV – domček – kartonová skladačka - exterier
DČ - šperk – prírodniny
M - letné oblohy – suchý pastel

 

ROČNÉ UČEBNÉ PLÁNY
2oo8/2oo9

PRVÝ ROČNÍK (3x45 minút)

Prehľad tematických celkov

  1. Výtvarné a technické osvojovanie skutočnosti                                

1. Tematické práce
2. Výtvarné osvojovanie prírody
3. Výtvarné a technické osvojovanie predmetov

  1. Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami,

základy konštruovania                                                                            
1. Farba
2. Dekoratívne práce
3. Modelovanie a organizácia priestoru
4. Základy konštruovania

  1. Výtvarné umenie a životné prostredie                                                 

Ciele a obsah jednotlivých tematických celkov realizovaných počas celého školského roka 2oo8/2oo9

I. Výtvarné a technické osvojovanie skutočnosti

Ciele:
-    vnímať a pozorovať predmety z hľadiska tvarov a ich závislosti od funkcie a použitého materiálu;
-    osvojiť si činnosti pri práci s materiálom;
-  rozvíjať tvorivú iniciatívu žiakov pri plánovaní práce (vytýčenie cieľa, hľadanie prostriedkov na jeho dosiahnutie, vyriešenie zadanej úlohy, overenie, zhodnotenie výsledkov svojej práce);
-    uspokojovať a rozvíjať potrebu detí, výtvarne sa vyjadriť;
-    rozvíjať predstavivosť a tvorivú fantáziu detí

Obsah - Rozvíjať predstavivosť a tvorivú fantáziu na námetoch zo života detí a dospelých, v ilustráciách rozprávok, riekankách a pod. Odvádzať žiakov od mechanického radenia obrazových prvkov na linke. Výtvarno-esteticky vnímať a pozorovať farby, tvary a štruktúry zaujímavých prírodných foriem.
Poznávať vlastnosti prírodných a technických materiálov, porovnávať ich veľkosť, farbu a povrch. Osvojiť si technické činnosti pri práci s materiálom (strihanie, trhanie, ohýbanie, skladanie, spájanie lepením, zväzovaním, prepichovaním). Poznávať a rozlišovať rôzne štruktúry (dreva, kôry, listov... ) a výtvarne s nimi pracovať. Výtvarne vnímať a pozorovať predmety z okolia detí. Graficky zaznamenať účelný pohyb, ktorý zodpovedá ich funkciám  napr. vaľkanie cesta, strúhanie, pohyb kyvadla a pod. Voľne zobraziť zaujímavé predmety podľa predstavy na základe vnímania a pozorovania. Rozvíjať pritom kresliaci pohyb ruky.

II. Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami,
základy konštruovania

Ciele

-    rozvíjať a používať základné a podvojné farby;
-    prebúdzať a rozvíjať zmysel pre rytmus;
-    poznávať vlastnosti plastických materiálov, osvojiť si praktické činnosti pri modelovaní a prebúdzať elementárny zmysel pre priestor;
-    pochopiť princíp konštrukcie (vychádzať z konkrétnej situácie, orientovať sa v nej, poznávať funkciu jednotlivých častí, vytvárať určité predpoklady, konštruovať a kontrolovať funkcie vytvorených modelov.

Obsah - Obsah druhého tematického celku je zameraný na prebúdzanie a rozvíjanie zmyslu pre rytmus. Rytmicky zoraďovať prírodné prvky (napr. drobné plody, mušličky, listy, kôra drevín a pod.). Rytmické zoraďovanie rozvíjať aj pri práci s papierom (pásových a priestorových vystrihovačkách a pri farebnom dotváraní detailov). Pri modelovaní a organizácii priestoru učiť žiakov poznávať pevnosť, súdržnosť a ohybnosť týchto modelovacích materiálov pri vaľkaní, hnetení, stláčaní, priberaní, uberaní, vyťahovaní a vytváraní objemu. Modelovať jednoduché formy prstami (ovocie, nádoby, figúry). V tomto tematickom celku majú žiaci pochopiť aj princíp konštrukcie (napr. nábytku – kuchyňa, detská izba, budov – v mieste bydliska a rozličných stavieb – napr. kostol, radnica, nemocnica, synagóga ...). Analýzou určiť jednotlivé prvky a ich význam. Vychádzať pritom z konkrétnej situácie, orientovať sa v nej, poznávať funkciu jednotlivých častí, vytvárať určité predpoklady, konštruovať a kontrolovať funkciu vytvorených modelov.

III. Výtvarné umenie a životné prostredie

Ciele

-    emocionálne vnímať výtvarné ukážky;
-    aktívne si osvojiť umelecké ilustrácie;
-    vychovávať zmysel pre krásu prírody;
-    vplyv technického rozvoja na životné prostredie;
-    vedieť využiť odpadový materiál z domácnosti

Obsah - Aktívne si osvojovať umelecké ilustrácie, ktoré deti poznávajú pri čítaní a začiatočnej literárnej výchove, ako aj pri prezeraní a čítaní ilustrovanej literatúry pre deti (napr. ilustrácie Ľudovíta Fullu,  Jiřího Anderle, Albina Brunovského, Adrieny Šimotovej a pod.). Emocionálne vnímať a voľne rozprávať o obrázku (od obrázkových prvkov k vystihnutiu deja a estetickej pôsobivosti).
Hračka, bábka, maňuška v živote dieťaťa a ich výtvarná hodnota. Príležitostne vychovávať zmysel pre krásu prírody a úpravu svojho okolia. Vedieť využívať vhodný odpadový materiál z domácnosti a dotvárať ho na základe predstáv a fantázie. Prírodný a syntetický odpad vnímať vo vzťahu k ochrane prírody.

Aktualizované : V Prešove 12.11.2oo8

Spracovala : PaedDr. Katarína Volčková Sláviková

ZDROJ:
URL: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=8
URL: http://www.statpedu.sk/buxus/generate_page.php?page_id=335

Poznámka: v mojom prípade nie je možne presne klasifikovať časovo-tematickú os predloženého ročného učebného plánu, nakoľko sa jeho obsah (plán) musí v priebehu roka prispôsobovať aj iným okolnostiam ako sú kolektívne školské akcie alebo ateliérové prezentácie

rozvrh - symbol ARCHÍV SPRÁV 2oo5/2oo6

ROZVRH - späť

SPRÁVA o vzdelávacom obsahu

Skupina: 3-4 ročník I. cyklu – 12 žiakov
- maľba – zážitok stretnutie s populárnou hviezdou
- kresba - bod, linka – zoskupenie základná forma jazykových prvkov
- práca s materiálom- rovnováha –nerovnováha plastických tvarov
- kresba - línia – základná forma jazykových prvkov
- modelovanie- úžitková keramika, reliéf - inspirácia biblické postavy
- dekoratívna činnosť – novoročenky, pohľadnice – nové výtvarné postupy
- konceptuálny ateliérový projekt - egyptská kultúra – beseda, návrhy, výtvarné posuny, priestorová tvorba
- grafika – zima – papierorez

Skupina: 8-9 ročník I. cyklu – 14 žiakov
- kresba, maľba - pamäťové cvičenie – výber zobrazených predmetov
- kresba, maľba- vzťahy mikro a makro štruktúr – živá príroda
- modelovanie- úžitková keramika, glazovanie, patinovanie
- dekoratívna činnosť – novoročenky, PF-ky
- konceptuálny ateliérový projekt - egyptská kultúra – beseda, návrhy, kresba, maľba, výtvarné posuny, inštalácia
- grafika – grafický list – suchá ihla

Skupina: 2-3 ročník I. cyklu – 11 žiakov
- kresba, maľba – zážitok, sen počas prázdnin – komunikácia – včlenenie prvkov artefiletického cvičenia
- kresba, maľba – bod – zoskupenie bodov – geometrické tvary
- modelovanie- úžitková keramika, reliéf - inspirácia biblické postavy – patinovanie
- dekoratívna činnosť – novoročenky, pohľadnice – nové výtvarné postupy
- prezentácia vianočnej keramiky
- konceptuálny ateliérový projekt - egyptská kultúra – beseda, návrhy, výtvarné posuny, priestorová tvorba
- grafika – mandala - snehová vločka – papierorez

Skupina: 1 ročník II. cyklu – 9 žiakov
- kresba, maľba akvarel - cvičenie a teoretické informácie o výtvarných a kompozičných postupoch
- maľba – kompozičné cvičenie
- kresba – štúdia zmeraná na vecné kreslenie – výber predmetov dennej spotreby
- modelovanie- úžitková keramika, tvorba na hrnčiarskom kruhu– patinovanie, glazovanie
- dekoratívna činnosť – novoročenky, PF-ky
- prezentácia vianočnej keramiky
- konceptuálny ateliérový projekt - egyptská kultúra – beseda, návrhy, šperky
- grafika – grafický list – suchá ihla, monotyp

Skupina: 5-6 ročník I. cyklu – 12 žiakov
- kresba, maľba - zoskupenie štruktúr prvkov vo vzájomných vzťahoch, plus koláž
- kresba, maľba - pamäťové cvičenie - zobrazenie vizuálnej skutočnosti - zátišie
- maľba – rovnováha - nerovnováha – kompozičné cvičenie
- kresba – plocha – zrkadlenie základná forma jazykových prvkov
- modelovanie- úžitková keramika, tvorba na hrnčiarskom kruhu– patinovanie
- dekoratívna činnosť – novoročenky, pohľadnice, PF-ky – nové výtvarné postupy
- konceptuálny ateliérový projekt - egyptská kultúra – beseda, návrhy, výtvarné posuny, priestorová tvorba
- grafika –ex libris – linoryt

Skupina: 1-3 ročník I. cyklu – 12 žiakov
- kresba – zobrazenie počutej rozprávky
- maľba- prepojenie rozprávky do vlastných zážitkov
- kresba, maľba – rozprávková bytosť - hra zo zoskupením obrysov
- kresba, maľba – inšpirácia dejinami umenia – výtvarné operácie
- modelovanie- reliéf - inspirácia egyptskou kultúrou hieroglyfy
- kresba, maľba – zvieratká – ich prostredie kde žijú
- maľba, dekoratívna činnosť – farebné cítenie – radosť a smútok
- dekoratívna činnosť – pohľadnice – nové výtvarné postupy
- konceptuálny ateliérový projekt - egyptská kultúra – beseda, návrhy, výtvarné posuny
- grafika – živly – papierorez

Skupina: 2-3 ročník II. cyklu – 8 žiakov
- kresba, maľba – štúdia zameraná na vecné kreslenie a posuny v maľbe
- dejiny umenia – beseda o egyptskej kultúre – histórii a pamiatkach - odborná literatúra
- kresba – inspirácia dejinami umenia – Egypt – výtvarné operácie
- grafika – posuny kresby do grafickej podoby , suchá ihla , linoryt, monotyp
- modelovanie- úžitková keramika, tvorba na hrnčiarskom kruhu– patinovanie, glazovanie
- dekoratívna činnosť – novoročenky, pohľadnice, PF-ky
- konceptuálny ateliérový projekt - egyptská kultúra – beseda, návrhy, výtvarné posuny, medaile, inštalácia
- grafika – masky – monotyp

Skupina: 6-7 ročník I. cyklu – 12 žiakov
- kresba – pamäťové cvičenie – zobrazenie vizuálnej skutočnosti - zátišie
- maľba – zoskupenie štruktúr geometrických prvkov vo vzájomnom vzťahu
- kresba, maľba – štúdia stromov, konárov, zobrazenie vizuálnej skutočnosti
- kresba – inspirácia dejinami umenia – Egypt – výtvarné posuny
- modelovanie- úžitková keramika, tvorba na hrnčiarskom kruhu– patinovanie
- beseda – návšteva expozície v Šarišskej galérii v Prešove
- dekoratívna činnosť – novoročenky, pohľadnice, PF-ky
- akcia – Vianoce s Mlokmi – odovzdávanie cien
- konceptuálny ateliérový projekt - egyptská kultúra – beseda, návrhy, výtvarné posuny, priestorová tvorba
- grafika – dynamika pohybu – sadroryt

Mimoškolské aktivity
24. 1o. 2oo5 - BIB - bienále ilustrácie Bratislava 2oo5
Účasť na teleprojektoch Infoveku – 2oo5/2oo6 -
Fullová ruža – URL http://www.zsmaurerke.edu.sk/fullova%20ruza2/index.htm,
Odhaľ svoj talent - URL http://www.zssha.edu.sk/projects/talent.html
FotoShow – URL http://www.infovek.sk/predmety/inform/projekty/fotoshow/index.htm
Virgal - URL http://di.ics.upjs.sk/virgal/
Galandová matka - URL http://www.gymtut.edu.sk/projekty/gmatka/
Pošta pre Ježiška – URL http://www.jezis.nebo.szm.com/
Najkrajšia pohľadnica – URL http://www.gymtut.edu.sk/projekty/pohladnica/
Projekt Mozaika – URL http://www.infovek.sk/predmety/matem/proj/moz2/index.php?p=0

Spolupráca s organizáciami
september 2oo5 – spolupráca s UPJŠ na tvorbe teleprojektov
september 2oo5 - spolupráca s Šarišským osvetovým centrom – zaslanie prác na Amatérsky výtvarný Prešov 2oo6
november – december .2oo5 – uvedenie praktikantky Jany Kapovej - absolventky Filozofickej fakulty KU Ružomberok – pedagogická prax
november 2oo5 – poskytnutie výtvarných prác k výzdobe miestnosti pre vedeckú konferenciu –Strednú zdravotnú školu Prešov
november 2oo5 – poskytnutie portfólia a profilu pre redakciu Pedagogické rozhľady – Banský Bystrica URL http://www.rozhlady.pedagog.sk/newpr.html; ZDROJ: POPOVCOVÁ, G. 2oo5. Predstavujeme: Katarína Volčková Sláviková. In Pedagogické rozhľady, č. 4, s. 21. ISSN 1335 -o4o4
december 2oo5 - odoslanie prác žiakov ZUŠ na mestskú súťaž „Voľný čas“– organizátor: Metodické centrum Prešov

Alternatívne formy
- recyklačné priestorové vytváranie
- výroba ručného papiera
- využitie internetu vo vzdelávaní
- využitie multimédií vo vzdelávaní

- vytvorenie  prezenčnej ateliérovej a školskej grafickej webovej stránky so zameraním na edukačný obsah a osobné štúdium pre mojich žiakov a ďalších učiteľov so zameraním na výtvarnú výchovu
Webová stránka: URL: http://www.atelier.malby.sk
-16.o2.2oo6 Amatérsky výtvarný Prešov – účasť a diplom S. Onuferová, Ľ. Vašková ŠOS (Prešov)
-16.o3. - o9.o6.2oo6 Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov v oblasti IKT - zaradenie do ďalšieho vzdelávania, financované ESF – kolektív pedagógov; Nadácia úspešných absolventov a priateľov SPŠE (Prešov)
- začiatok 3-ročného štúdia a prevzatie Indexu ECDL v rámci projektu „Vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov so zameraním na IKT a moderné trendy vo vyučovaní kód projektu: ESF SOP ĽZ 2004/1-015 č. 11230220014 /Univerzita Pavla Jozefa Šafárika; Prírodovedecká fakulta, Moyzesova 16; Košice/

Použitá odborná literatúra
Baleka, J. 1997. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha : Academia, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5.
Canfield, J. (ed.). 1995. Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí. Praha : Portál, 1995. ISBN 80-7178-028-6.
Ferder F. 1990. Words Made Flesh. Scripture, Psychology & Human Communication, Ave Maria Press. Notre Dame : IN, 1990.
Freud,S. 1998. Nespokojenost v kultuře. Praha : Hynek, 1998. 141 s. ISBN 80-86202-13-5.
KASÍKOVÁ, H. 1997. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha : Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-167-3.
Klindová, Ľ. (ed.). 1990. Aktivita a tvorivosť v škole. Bratislava : SPN, 1990. 129 s. ISBN 80-08-00399-5. 
Slavík, J. 1999. Hodnocení v současné škole. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9.
ZELINA, M. 2000. Alternatívne školstvo: alternatívne školy, alternatívna pedagogika,      alternatívne pedagogické koncepcie a smery. Bratislava : IRIS, 2000. 255 s. ISBN 80-88778-98-0.
Infovek - URL http://www.infovek.sk
Infovek výtvarná výchova - URL http://www.infovek.sk/predmety/vytvarna
Corel DRAW, Photoshop - URL http://www.corel.com
Animácia SK – URL http://www.animacia.sk
NOC Bratislava - URL http://www.nocka.sk
Múzeum SK - URL http://www.muzeum.sk
UĽUV – URL http://www.uluv.sk

Aktualizované 31. augusta 2oo6

Príloha: osvedčenia o ďalšom vzdelávaní

ROZVRH
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6.
PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZYPROFILZOZNAM