odkaz - právna legislativa PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY
späť - index

 

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

 
PRÁVNA LEGISLATÍVA
Typ

Názov

   

Štátny vzdelávací program – schválený

    Štátny vzdelávací program bol schválený na gremiálnej porade ministra 19. júna 2008.
    Štátny vzdelávací program (ŠVP) vymedzuje všeobecné ciele škôl a kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsah vzdelania. Je východiskom pre vytvorenie individuálneho školského vzdelávacieho programu školy, kde sa zohľadnia špecifické regionálne podmienky a potreby.
     ŠVP pre základné umelecké školy a jazykové školy boli schválené na gremiálnej porade ministra školstva 1. júla 2008.

pdf

Štátny vzdelávací program ZUŠ v SR ISCED 1 B – Primárne umelecké vzdelanie - 100kB

pdf

Štátny vzdelávací program ZUŠ v SR ISCED 2 B – Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie -103 kB

Právne predpisy

Základná umelecká škola

     Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.
     Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Zákon o výchove a vzdelávaní

pdf Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole - 44 kB
Zdroj : http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=8Štúdium žiakov

    Prípravné štúdium je určené na intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností dieťaťa a jeho následné zaradenie do príslušného umeleckého odboru. Pre žiakov, ktorí nenavštevovali prvý stupeň základného štúdia v literárno-dramatickom odbore, možno zriadiť jednoročné prípravné štúdium na druhom stupni. Má najviac dva ročníky. Je určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy a pre nadané deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky.

    Základné štúdium sa člení na prvý stupeň, ktorý nadväzuje na prípravné štúdium, a na druhý stupeň, ktorý nadväzuje na prvý stupeň základného štúdia. Je určené pre žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúcich ich ďalší úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore.
    Základné štúdium - prvý stupeň tvoria
- prvá časť s najviac štyrmi ročníkmi; jej úspešným absolvovaním získa žiak primárne umelecké vzdelanie,
- druhá časť s najviac piatimi ročníkmi; jej úspešným absolvovaním získa žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.
    Základné štúdium - druhý stupeň má najviac štyri ročníky; pre žiakov, ktorí nenavštevovali prvý stupeň základného štúdia, možno zriadiť jednoročné prípravné štúdium.

    Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie a vynikajúce študijné výsledky.

    Skrátené štúdium slúži na prípravu žiakov na štúdium na stredných školách, konzervatóriách a vysokých školách pedagogického alebo umeleckého zamerania.

Prijímacie skúšky

Konajú sa zvyčajne od 1. apríla do 15. júna na nasledujúci školský rok.

- Presný termín a miesto konania prijímacej skúšky vyhlasuje riaditeľ školy najmenej jeden mesiac vopred; zároveň oznámi umelecké odbory a študijné zamerania, do ktorých môže ZUŠ uchádzačom prijať.

- Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom ministerstvom školstva. Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky vo zvolenom umeleckom odbore v základnom štúdiu alebo v štúdiu pre dospelých.

- Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

- Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu a vymenúva jej členov pre každý umelecký odbor a študijné zameranie.

Poplatky

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva:

- zákonný zástupca žiaka mesačne najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, ktorá je v súčasnosti 81,66 eura, teda 12,25 eura,
- dospelá osoba mesačne najviac 15 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo pri jeho aktuálnej výške 178,92 eura, predstavuje 26,84 eura.

Výšku príspevku v základných umeleckých školách zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov, možno štúdium ukončiť len k 31. januáru alebo k 30. júnu.

pdf

324/2008 Z.z. VYHLÁŠKA MŠ SR zo 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole - 47kB

 

pdf

Koncepcie základného umeleckého vzdelávania na zabezpečenie kontinuity systému umeleckého vzdelávania s postupným zavádzaním informačných a komunikačných technológií (IKT) a multimediálnej techniky do vzdelávacieho procesu týchto škôl 2oo7 - 34kB

pdf

1. Návrh uznesenia - 27kB

pdf
2. Predkladacia správa -18kB
pdf

3. Návrh koncepcie - 141kB

pdf

4. Príloha č. 1 -23kB - č. 2 -19kB - č. 3 -13kB - č. 4 -26kB - č. 5 -27kB - č. 6 -21kB

pdf
5. Graf č. 1 -5kB - č. 3 -11kB
pdf
6. Vyhodnotenie pripomienkového konania - 199kB
pdf

7. Návrh komuniké - 11kB

pdf
Obal - 19kB Bratislava 26. apríla 2oo7
pdf
pdf
Usmernenie k práci nadčas SR 2oo6 - 48kB
pdf
Adresár zariadení špeciálnopedagogického poradenstva SR 2oo5 - 367kB
pdf
Stanovisko k pozícii – „Triedny učiteľ na základne umeleckej škole“ 2oo4 - 48kB
pdf

Metodicko – informačný materiál 2oo4 - 272kB

späť hore - legislatíva Aktualizované o5.o2.2oo9

DISKUSIA - DISKUSIA

Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6.

PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZYspäť - index